Oshi no Ko Hatakeyama Shoji Co.,Ltd. Osuwari Plush Mascot Aqua

Oshi no Ko Hatakeyama Shoji Co.,Ltd. Osuwari Plush Mascot Aqua

  • Oshi no Ko Hatakeyama Shoji Co.,Ltd. Osuwari Plush Mascot Aqua
  • Oshi no Ko Hatakeyama Shoji Co.,Ltd. Osuwari Plush Mascot Aqua
  • $20.00

Oshi no Ko
©Aka Akasaka x Mengo Yokoyari/Shueisha, Oshi no Ko Production Committee

Release Date: 2023-08
Pre-Order Deadline: 2023-05-17
  • UPC: 4990270143698

Added to cart

c