Oshi no Ko Cospa Arima Kana Tsumamare

Oshi no Ko Cospa Arima Kana Tsumamare

  • Oshi no Ko Cospa Arima Kana Tsumamare
  • Oshi no Ko Cospa Arima Kana Tsumamare
  • $16.00

Oshi no Ko
©Aka Akasaka x Mengo Yokoyari/Shueisha, Oshi no Ko Production Committee

Release Date: 2023-09
Pre-Order Deadline: 2023-05-21
  • UPC: 4549970308830

Added to cart

c