Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure

Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure

 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • Kuma Kuma Kuma Bear FURYU Corporation Kuma Kuma Kuma Bear Yuna 1/7 Scale Figure
 • $331.00

Painted 1/7 scale ABS&PVC figure with stand included. Approximately 220mm in height.
Item Code : FR95251
Old Code: 4589584952517
Kuma Kuma Kuma Bear
© Kumanano/SHUFU TO SEIKATSU SHA/Kuma Kuma Kuma Bear Project

Updated Release Date: 2023-03
Release Date: 2021-12
Pre-Order Deadline: 2021-04-15
 • UPC: 4589584952524

Added to cart

c