HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET

HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • HEXA GEAR Kotobukiya V-THOR & PAWN X1 NIGHT STALKERS SET
 • $165.00

Item Number HG127 
Case 6
HEXA GEAR
©KOTOBUKIYA

Release Date: 2023-11
Pre-Order Deadline: 2023-03-10
 • UPC: 4934054052165

Added to cart

c